سرور مجازی

VPS-Ram 1024

محل سرور هلند , آمریکا , انگلیس , فرانسه در صورت موجود بودن قبل از پرداخت تیکت فرمایید

 • Windows 2003 - 2008 - 2012 , linux , mikrotik O.S
 • 1Gbps Port
 • 99.9% Uptime
 • unlimited BW
VPS-Ram 512 4 موجود است

محل سرور هلند , آمریکا , انگلیس , فرانسه در صورت موجود بودن قبل از پرداخت تیکت فرمایید

 • Windows 2003 - 2008 - 2012 , linux , mikrotik O.S
 • 1Gbps Port
 • 99.9% Uptime
 • unlimited BW
VPS-Ram 2048

محل سرور هلند , آمریکا , انگلیس , فرانسه در صورت موجود بودن قبل از پرداخت تیکت فرمایید

 • Windows 2003 - 2008 - 2012 , linux , mikrotik O.S
 • 1Gbps Port
 • 99.9% Uptime
 • unlimited BW
VPS-Ram 4096

محل سرور هلند , آمریکا , انگلیس , فرانسه در صورت موجود بودن قبل از پرداخت تیکت فرمایید

 • Windows 2003 - 2008 - 2012 , linux , mikrotik O.S
 • 1Gbps Port
 • 99.9% Uptime
 • unlimited BW
VPS-Ram 8192 1 موجود است

محل سرور هلند , آمریکا , انگلیس , فرانسه در صورت موجود بودن قبل از پرداخت تیکت فرمایید

 • Windows 2003 - 2008 - 2012 , linux , mikrotik O.S
 • 1Gbps Port
 • 99.9% Uptime
 • unlimited BW